Minu konto / Logi sisse
Kasutaja:
Parool:

Kiirotsing:


KASUTUSTINGIMUSED

1  ÜLDSÄTTED

1.1  Kasutustingimuste sisuks on Nordicrent.ee veebilehe (edaspidi Teenusepakkuja veebileht) ja Teenusepakkuja veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) vaheliste õigussuhete reguleerimine. Nordicrent.ee veebileht on  OÜ Somnium, registrikood 12283629 (edaspidi Teenusepakkuja) omand.

1.2  Teenusepakkuja veebilehe kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud veebilehe Kasutustingimustega ja nõustub nendega täielikult. Teenusepakkuja veebilehe kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Majutuskoha broneerimist Majutajalt Teenusepakkuja veebilehe vahendusel. 

1.3  Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutaja vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusaktid ning tingimused kohalduvad niivõrd, kuivõrd Kasutustingimustega ei ole kokkulepitud teisiti. Vaidluse korral üritatakse erimeelsused lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

1.4  Lepingus ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2  TEENUSEPAKKUJA VEEBILEHT JA BRONEERIMISLEPINGUTE SÕLMIMINE

2.1  Teenusepakkuja veebileht võimaldab kinnisasja omaval isikul (edaspidi Majutaja) tutvustada ja anda tasu eest kasutusse kinnisasja (edaspidi Majutuskoht) ning Kasutajale võimalust eelnevalt Majutajaga kokkulepitud tingimustel sõlmida lepingu Majutajaga Majutuskoha kasutamiseks (edaspidi Broneerimisleping).

2.2  Majutaja ja Kasutaja sõlmivad Majutuskoha kasutamiseks Teenusepakkuja veebilehe vahendusel Broneerimislepingu. Teenusepakkuja ei ole Teenusepakkuja veebilehel sõlmitud Broneerimislepingu osapool ja ei võta endale mingisugust vastutust, mis on seotud Broneerimislepingu täitmisega.

2.3  Eelnevalt broneerimistasu ja tagatise tasumisele kohustub Kasutaja põhjalikult tutvuma Majutaja poolt koostatud Broneerimislepinguga ja Teenusepakkuja veebilehe Kasutustingimustega.

2.4  Teenusepakkuja veebileht võimaldab Majutajal üles laadida materjale neid eelnevalt kontrollimata ning Teenusepakkuja ei vastuta õiguste ja kohustuste eest, mis on seotud vastavate materjalidega. Majutaja vastutab täies ulatuses Teenusepakkujale esitatud tutvustusmaterjali ja Broneerimislepingu koostamiseks esitatud materjalide õiguspärasuse eest.

2.5  Broneerimisleping loetakse Majutaja ja Kasutaja vahel sõlmituks, kui Kasutaja on Teenusepakkuja veebilehel elektroonilises vormis nõustunud Kasutustingimustega, Broneerimislepingu tingimustega ning Majutuskoha broneerimistasu Teenusepakkujale tasunud. Kasutajal puudub õigus nõuda Teenusepakkuja juures deponeeritud tagatiselt intressi.

2.6  Kasutaja sõlmib Broneerimislepingu Majutajaga, kes vastutab Teenusepakkuja veebilehel avaldatud Majutuskoha info korrektsuse, Broneerimislepingu täitmise ning Majutuskoha olemasolu, saadavuse ja kvaliteedi eest. Kasutaja sõlmib Broneerimislepingu Majutajaga omal vastutusel. Teenusepakkuja ei garanteeri, et veebilahendus toimib korrektselt kõikidel veebilehitsejatel.

2.7  Broneerimislepingu sõlmimise informatiivse kinnituse väljastab Teenusepakkuja oma veebilehe kaudu ning e-posti teel Kasutajale ja Majutajale. Broneerimistasu laekumisega Teenusepakkuja arveldusarvele, loetakse Broneerimisleping sõlmituks ning see annab õiguse Kasutajale kasutada sihtotstarbeliselt Majutuskohta Broneerimislepinguga kindlaks määratud perioodil ning viisil.

3  KASUTAJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED NING KINNITUSED

3.1  Kasutajal on õigus:

3.1.1  esitada Teenusepakkujale ettepanekuid Teenusepakkuja veebilehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks;

3.1.2  esitada Teenusepakkujale pretensioone Teenusepakkuja ja Majutaja tegevuse kohta, arvestades siiski, et Broneerimislepingu täitmise eest vastutab ainuisikuliselt Majutaja;

3.1.3  tühistada Broneerimisleping vastavalt Broneerimislepingu tingimustele;

3.1.4  Teenusepakkuja veebilehe kasutamine igal ajal lõpetada, deaktiveerides oma konto. Sellisel juhul on Kasutaja kohustatud täitma kõik deaktiveerimise hetkeni tekkinud kohustused.

3.2  Kasutaja kohustub:

3.2.1  esitama Kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

3.2.2  kasutama Broneerimislepingu sõlmimisel ja broneerimistasu tasumisel temale kuuluvat arvelduskontot, mille alusel Kasutaja tuvastatakse;

3.2.3  mitte kasutama Teenusepakkuja veebilehte ebaseaduslikuks tehinguks;

3.2.4  hoidma oma salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte. Salasõna ja/või kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusse, kohustub Kasutaja Teenusepakkuja veebilehel oma salasõna vahetama ning informeerima Teenusepakkujat vahejuhtumist e-posti aadressil: info@nordicrent.ee.

3.3  Kasutaja kinnitab:

3.3.1  , et füüsilise isiku korral on teovõimeline isik ja vähemalt 18-aastat vana;

3.3.2  , et juriidilise isiku puhul tegutseb vastavalt juriidilise isiku esindusõiguse alusel Teenusepakkuja veebilehe kasutamisel ning omab kõiki õigused kohustuste võtmiseks juriidilise isiku nimel;

3.3.3  on teadlik, et Broneerimislepingu sõlmib Kasutaja Majutajaga ja Teenusepakkuja ei vastuta ühelgi juhul Broneerimislepingu täitmise eest;

3.3.4  on teadlik ja nõustub sellega, et Teenusepakkuja teostab Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Kasutustingimustele;

3.3.5  on teadlik ja nõustub, et Teenusepakkuja edastab Kasutaja isikuandmeid Majutajale;

3.3.6  saab täielikult ja raskusteta aru käesolevatest Kasutustingimustest ning mõistab, et Teenusepakkuja veebilehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

4  BRONEERIMISLEPINGUST TULENEVATE KOHUSTUSTE TÄITMINE

4.1  Teenusepakkuja ei ole Broneerimislepingu õigussuhte osaline ja ei vastuta ühelgi juhul Majutaja ja Kasutaja vahel sõlmitud Broneerimislepingust tulenevate kohustuste eest. Kui Kasutaja või kolmas isik esitab Broneerimislepingust tulenevad pretensioonid Teenusepakkujale, on Teenusepakkujal õigus need kas edastada vastamiseks Majutajale või vastata neile ise vastavalt sellele, mis Teenusepakkuja arvates on otstarbekam.

4.2  Kasutaja poolt Broneerimislepingu tühistamise korral täidab Teenusepakkuja Majutaja eest broneerimistasu tagastamise kohustuse vastavalt Broneerimislepingule. Teenusepakkuja poolt võetud kohustus täita Majutaja eest broneerimistasu tagastamise kohustus piirneb vaid Kasutajale Teenusepakkujale tasutud broneerimistasu, millest on maha arvatud Broneerimislepingus määratud tasud, Kasutajale tagastamises. Kasutaja poolt Broneerimislepingu taganemisõiguse kasutamisest tulenevate muude võimalike kohustuste eest vastutab Majutaja.

4.3  Teenusepakkujal on ühepoolne õigus rahuldada Kasutaja taganemissoov Broneerimislepingust broneerimistasu täieliku tagastamise teel juhul kui Kasutaja lõpetab Broneerimislepingu 24 tunni jooksul broneerimisperioodi algusest, kui Majutuskoht ei vasta Teenusepakkuja veebilehe kuulutuses märgitud tingimustele. Majutuskoha vastavust kuulutuses märgitud tingimustele hindab oma äranägemise järgi Teenusepakkuja.

4.4  Juhul kui Majutuskohaga on seotud tagatise kasutamine, tagastatakse Kasutajale tagatis hiljemalt kaheksa (8) tööpäeva jooksul peale broneerimisperioodi lõppu, kui Majutaja pole esitanud Kasutaja vastu kahjunõuet. Tagatistasu Kasutajale tagastamise või Majutajale väljamaksmise otsustamise lõppõigus on Teenusepakkujal. Majutajal säilib nõudeõigus Kasutaja vastu ning Kasutajal Majutaja vastu.

5  TEENUSEPAKKUJA ÕIGUSED JA VASTUTUS

5.1  Teenusepakkujal on õigus:

5.1.1  võtta Broneerimislepingu alusel Kasutajalt vastu Teenusepakkuja juures deponeeritavaid summasid ja broneerimistasu;

5.1.2  kasutada ühepoolselt Kasutaja poolt Teenusepakkujale tasutud summasid Kasutaja eest Majutaja põhjendatud nõuete rahuldamiseks;

5.1.3  kasutada ühepoolselt Kasutaja poolt Teenusepakkujale tasutud summasid Majutaja eest Kasutaja põhjendatud nõuete rahuldamiseks;

5.1.4  katkestada ühepoolselt Broneerimislepingu sõlmimine ja vajadusel tühistada sõlmitud Broneerimisleping, tagastades Kasutajale broneerimistasu, kui Teenusepakkuja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse seadusvastaselt  või ebaausalt;

5.1.5  saata Kasutajatele pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

5.2  Teenusepakkuja ei vastuta ühelgi juhul:

5.2.1  Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Teenusepakkuja veebilehe kasutajatunnuse ja salasõna kolmandate isikute poolt kasutamisest;

5.2.2  tema poolt Majutaja ja Kasutaja vahel vahendatud Broneerimislepingute täitmise eest. Juhul, kui Teenusepakkujal tekib siiski Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt Broneerimislepingu vahendamisest vastutus, on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Teenusepakkujale tasutud summa suurusega;

5.2.3  kolmandate isikute poolt Teenusepakkuja veebilehel avaldatud kuulutuste ja muu Teenusepakkuja veebilehel avaldatud informatsiooni eest. Juhul, kui õigusaktidest tulenevalt kaasneb Teenusepakkujal veebilehel avaldatu osas siiski vastutus, on see vastutus piiratud kolmekümne kahe (32) euroga.

6  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1  Teenusepakkuja töötleb kliendi poolt esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis on vajalik Kasutajale kvaliteetse teenuse osutamiseks.

6.2  Teenusepakkuja ei edasta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud käesolevates tingimustes ja seaduses sätestatud korras. 

6.3  Teenusepakkujal on õigus edastada kolmandatele isikutele Kasutaja poolt edastatud teavet, mis on vajalik koostöö tegemiseks parema teenuse osutamiseks (näiteks postiteenus, maksete tegemise võimaldamine jne). Samuti on Teenusepakkujal õigus edastada Kasutaja andmeid, kes ei ole tähtaegselt tasunud Teenusepakkuja poolt esitatud arveid ja/või kahjunõudeid, maksehäirete informatsiooniga tegelevatele äriühingutele ja/või võlgnevuste sissenõudmistega tegelevatele äriühingutele (näiteks inkasso). 

6.4  Kasutajal on õigus teha järelepärimine Teenusepakkuja poolt hallatavate isikuandmete osas ja õigus võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, andes sellest teada info@nordicrent.ee.

7  MUUD SÄTTED

7.1  Teenusepakkuja veebileht ja selles sisalduv (sealhulgas tarkvaralahendused, fotod, tekst jne.) on Teenusepakkuja omand. Igasugune kasutamine ilma Teenusepakkuja eelneva nõusolekuta on keelatud.

7.2  Kasutustingimused kehtestab Teenusepakkuja, kellel on õigus neid ühepoolselt muuta. Teenusepakkuja teavitab Kasutustingimuste muudatustest ette vähemalt üks (1) kuu oma veebilehel.

7.3  Kasutajal on õigus Kasutustingimuste muudatustega mittenõustmisel õigussuhe Teenusepakkujaga üles öelda, teatades sellest eelpool nimetatud punktis 7.2 esitatud tähtaja jooksul ning täites eelnevalt kõik oma kohustused Teenusepakkuja ees. Juhul kui Kasutaja ei ole teavitanud eelnevas punktis 7.2 nimetatud tähtaja jooksul, et ta ei nõustu Kasutustingimuste muudatustega, loetakse tähtaja möödumist Kasutaja nõustumiseks Kasutustingimuste muudatustega.

7.4  Kui mõni Kasutustingimus osutub kas osaliselt või täielikult kehtetuks, ei mõjuta see kogu Kasutustingimuste kehtivust.

7.5  Kõik Kasutustingimustega seotud teated ja muu kommunikatsioon edastatakse eesti keeles e-posti teel.

0 ööd
Maksimaalne viibimine: öö(d)
Vali veel: öö(d)
Seda perioodi ei saa valida
0